KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (RODO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Specjalistyczny Gabinet Endokrynologiczno - Położniczo – Ginekologiczny dr n. med. Anna Szczurowicz z siedzibą w Gdańsk 80-126  przy ul. Ul. Hallera 2A. ,gdzie zgłosiłeś się z prośbą o diagnostykę i leczenie

 Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi

1.       Dane osobowe przetwarzane są w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub leczenia. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1. W skrócie „RODO”

2.       Osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków administratora jest Anna Szczurowicz

3.       Danymi osobowymi pacjenta niezbędnymi do leczenia są: Imię Nazwisko, PESEL, Adres zamieszkania niezbędny do wystawienia recepty, Numer telefonu do kontaktu w sprawach pilnych.

4.       Podanie danych jest dobrowolne. Należy zwrócić uwagą, że ich niepodanie będzie uznane, jako rezygnacja z leczenia przez Gabinet Endokrynologiczno - Położniczo – Ginekologiczny dr n. med. Anna Szczurowicz.  

5.       Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres leczenia. Następnie zarchiwizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.       Administrator nie przekazuje i nie przetwarza danych do innego administratora, poza przypadkami, do których jest zobowiązany prawem np.: recepty, skierowania na badania dodatkowe, zwolnienia lekarskie, skierowania do leczenia szpitalnego.  Za Twoją zgodą dane osobowe mogą być przekazywane innym placówka medycznym w celu kontynuacji leczenia, w celu wykonania badań niezbędnych do prawidłowego zdiagnozowania.

7.       Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8.       Dokumentacja medyczna nie będzie udostępnia innym administratorom poza przypadkami i podmiotami wymienionymi w ustawie z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) – dalej u.p.p. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 tej ustawy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

 

 

Podpis czytelny / Imię Nazwisko/            -----------------------------------------------------------------------